Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego fleetcloud.eu Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FLEETCLOUD.EU

I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

VI. Tryb postępowania reklamacyjnego

VII. Własność intelektualna

VIII. Odpowiedzialność

IX. Gwarancja SLA

X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Serwis internetowy działający pod adresem fleetcloud.eu wraz z serwerami aplikacji prowadzony jest przez Adama Bidermana wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ARTISSO ADAM BIDERMAN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 9541966084, REGON: 380273108, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 667867911

2. Serwis fleetcloud.eu wraz serwerami aplikacji stanowi system służący do zarządzania flotą, w tym do rejestrowania przejazdów samochodami służbowymi oraz uszkodzeń pojazdów i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla Użytkowników niebędących Konsumentami oraz osób przez nich zatrudnionych.

3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w usłudze SaaS przez Serwis fleetcloud.eu, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu fleetcloud.eu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) Kodeksu cywilnego;

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

c) Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. KONTO (PROFIL) – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz poufnym hasłem Usługobiorcy, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy. Warunkiem niezbędnym do założenia Konta w Serwisie jest podpisanie umowy z Usługodawcą oraz zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufność swojego hasła.

2. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzący działalność gospodarczą, korzystający z Usług Elektronicznych.

3. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. OPROGRAMOWANIE – aplikacja dostarczona przez Operatora, z której korzystanie możliwe jest w wyłącznie w modelu SaaS za pośrednictwem Serwisu.

5. PRACOWNIK – Usługobiorca posługujący się samochodem służbowym, zarejestrowany przez Klienta korzystającego z jednego z udostępnionych przez Usługodawcę planów taryfowych.

6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

7. SAAS - („Software as a Service” czyli „Oprogramowanie jako usługa”) usługa, która polega na zdalnym udostępnieniu oprogramowania poprzez Internet. Umożliwia ona interakcję z aplikacją poprzez interfejs przeglądarki internetowej.

8. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem fleetcloud.eu, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z zasobów platformy w szczególności w celu konfiguracji Oprogramowania, z którego korzystanie jako z e-usługi świadczonej przez Operatora możliwe jest w modelu SaaS.

9. USŁUGODAWCA, OPERATOR – Adam Biderman wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ARTISSO ADAM BIDERMAN, ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 9541966084, REGON: 380273108.

10. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a) Oprogramowanie wraz z aktualizacjami wliczonymi w cenę pakietu, w tym prowadzenie Konta Klienta umożliwiającego:

• zdalny dostęp do panelu zarządzania,

• rejestrację oraz prowadzenie ewidencji przejazdów Pracowników,

• zarządzanie czasem pracy Pracowników,

• wysyłanie powiadomień oraz komunikatów do Pracowników,

• wydruk ewidencji przejazdów

• dostęp do raportów, statystyk oraz aktualnych list pojazdów,

• rozliczanie Kierowców, ich kosztów oraz przebytych kilometrów;

• zarządzenie zgłoszeniami uszkodzeń pojazdów,

• zarządzenie zgłoszeniami problemów technicznych z pojazdami

b) Oprogramowania w postaci aplikacji mobilnej, która umożliwia:

• rejestrację przejazdu samochodem służbowym przez Pracownika,

• otrzymywania powiadomień od Klienta,

• wysyłanie powiadomień do Klienta,

• raportowanie,

• otrzymywanie poleceń i zadań przez Pracownika.

• Rejestrowanie uszkodzeń pojazdów,

• Rejestrowanie problemów technicznych z pojazdami

2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w cenniku Serwisu.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu lub usługi na warunkach podanych w ich opisie.

5. Cena pakietu uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i nie zawiera podatku VAT.

6. Cena pakietu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy w stosunku do Klienta, niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych pakietów po złożeniu przez Klienta zamówienia.

7. Pakiety objęte akcjami promocyjnymi są ograniczone czasowo w terminach wskazanych przez Usługodawcę.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne w zależności od wybranego przez Klienta pakietu oraz zgodnie z cennikiem Serwisu albo indywidualnymi ustaleniami z Klientem. Opłaty za korzystanie z Usług Elektronicznych wliczone są cenę zakupionego pakietu. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi po jej opłaceniu przez Klienta, na zasadach określonych w Regulaminie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora.

2. Opłaty, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału płatne są z góry za dany miesiąc i należy uiszczać je przelewem na rachunek bankowy Operatora, w terminie określonym w fakturze VAT.

3. Szczegółowy wykaz opłat za korzystanie z Serwisu oraz opłat za usługi dodatkowe, określa cennik Serwisu.

4. Po dokonaniu rejestracji pierwsza opłata abonamentowa, za wybrany okres, naliczana jest od dnia zawarcia umowy i płatna jest w dniu zawarcia umowy.

5. Faktura za świadczone usługi będzie wystawiona w postaci elektronicznej oraz dostarczona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczania opłat za świadczone Usługi, na warunkach określonych w cenniku Serwisu.

7. Wysokość opłaty abonamentowej jest uzależniona od stopnia wykorzystania Konta przez Klienta. Podgląd aktualnego stanu wykorzystania pakietu (liczba zarejestrowanych samochodów w systemie) jest dostępny w panelu Konta.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wysłania drogą elektroniczną, na adres podany przy zakładaniu Konta, wiadomości przypominającej o terminie dokonania płatności, a Klient wyraża na to zgodę.

9. Z chwilą zapłaty opłaty abonamentowej Operator udziela Użytkownikowi, odpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celach związanych z działalnością Klienta i zgodnie z przeznaczeniem Oprogramowania.

10. Licencja udzielana jest na okres abonamentowy, za jaki Użytkownik uiścił opłatę i ulega przedłużeniu z chwilą zapłaty za kolejny okres abonamentowy.

11. Użytkownik nie jest uprawniony do dokonywania we własnym zakresie lub przy udziale osób trzecich odtwarzania kodu źródłowego (ang. reverse engineering), dezasemblacji i dekompilacji Oprogramowania.

12. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z oprogramowania mogącego zakłócić pracę Oprogramowania dostarczanego za pośrednictwem Serwisu.

13. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Oprogramowania zawierana jest na czas oznaczony. Informacje o funkcjonalnościach Oprogramowania oraz zasadach budowania cennika i jego stawkach dostępne są na stronie Serwisu.

14. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za modyfikacje funkcjonalności Oprogramowania wprowadzone przez niego w związku z konfiguracją Oprogramowania.

15. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

16. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania oraz z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

17. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

18. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

19. Usługodawca zastrzega prawo do zablokowania dostępu do Oprogramowania Właścicielowi Stacji Ładowania, w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, do momentu wyjaśnienia kwestii naruszeń.

V. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a) Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (korzystanie z Oprogramowania/Konta).

b) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie …. od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

c) Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

3. Wypowiedzenie płatnej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należnych opłat zgodnie z cennikiem Serwisu.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

2. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

VII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści stanowiące integralną część strony (w tym Oprogramowanie) zamieszczone na stronie internetowej pod adresem fleetcloud.eu korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich oraz dozwolonego użytku) są własnością Adama Bidermana wykonującego działalność gospodarczą pod firmą ARTISSO ADAM BIDERMAN, ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 9541966084, REGON: 380273108. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony fleetcloud.eu, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony fleetcloud.eu stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Usługobiorca przesyłając Serwisowi pliki oraz inne treści potwierdza swoje prawo do dysponowania nimi oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu, zobowiązuję się zwolnić Serwis z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszeń oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.

2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów RODO.

3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

a) za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

b) w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

c) za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

d) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

e) za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie.

IX. GWARANCJA SLA

1. Poziom SLA oznacza zobowiązanie Usługodawcy do zapewnienia w każdym okresie miesięcznym ciągłości działania Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, bez awarii na poziomie 95 %.

2. Awaria to nieprawidłowość świadczenia Usług przez Usługodawcę skutkująca przerwą w świadczeniu Usług lub istotnym obniżeniem ich jakości. Awaria w rozumieniu niniejszej gwarancji SLA oznacza brak możliwości korzystania z głównych funkcji usługi, do których należy: wyświetlanie stron internetowych, obsługa DNS, przyjmowanie i wysyłanie poczty elektronicznej i przetwarzanie baz danych.

3. Gwarancja SLA obejmuje następujący zakres:

a) Dostarczanie łącza internetowego do serwera.

b) Dostarczanie prądu do serwera.

c) Techniczną sprawność serwera na poziomie sprzętowym.

d) Techniczną sprawność serwera na poziomie systemu operacyjnego.

e) Techniczną sprawność serwera na poziomie działania usług: DNS, serwera www, bazodanowego i poczty elektronicznej.

f) Techniczną sprawność Konta Usługobiorcy, o ile został on udostępniony, w zakresie związanym z podstawowym działaniem Usług.

4. Gwarancja SLA nie obejmuje w szczególności wydarzeń i następstw wydarzeń związanych z:

a) wyczerpaniem dostępnej powierzchni dyskowej na jakiejkolwiek partycji, której wykorzystanie zależy od Usługobiorcy,

b) problemów z działaniem strony wynikających z działania skryptów na stronie, lub też z jej modyfikacją (także przez wirusy, hakerów itp.),

c) problemów związanych z wykorzystaniem Usług Elektronicznych do obsługi niewspółmiernie wielkiego ruchu.

d) rozsyłaniem SPAM’u, funkcjonowaniem oprogramowania antyspamowego i antywirusowego,

e) blokadą Usług z przyczyn określonych w Regulaminie,

f) oknami serwisowymi - które ustala się w każdy piątek w godzinach 22:00 – 24:00 Podczas okna serwisowego Usługodawca na prawo dokonywania prac na serwerach, które mogą skutkować krótkotrwałą niedostępnością Usług. W miarę możliwości technicznych, jeśli charakter prac pozwala na ich wcześniejsze zaplanowanie, Usługodawca poinformuje o przerwach w wyprzedzeniem nie krótszym niż 24 godziny.

g) działaniem Konta Usługobiorcy w zakresie ustawień niezwiązanych z głównymi funkcjami serwera.

h) działaniem siły wyższej.

5. Siła wyższa, o której mowa w pkt 4 lit. h) niniejszego rozdziału to zdarzenie niezależne od Usługobiorcy lub Usługodawcy, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności wojny, katastrofy naturalne, strajki oraz akty wydane przez organy władzy publicznej

6. Gwarancja SLA nie obejmuje przerwy w działaniu Usług Elektronicznych, związanych z konserwacją systemów lub innymi planowanymi czynnościami, o których Usługodawca informuje z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

3. O zmianach Usługodawca poinformuje Usługobiorcę drogą elektroniczną wysyłając powiadomienie na kontaktowy adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub za pośrednictwem jego Konta.

4. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdziału.

6. Sądowe rozstrzyganie sporów:

a) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

7. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

8. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.