REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI MOBILNEJ

I. Postanowienia ogólne

II. Rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną

III. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

IV. Warunki umów o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną

V. Własność intelektualna

VI. Wymagania techniczne

VII. Zasady administrowania danymi osobowymi w celu zawarcia wykonania umowy

VIII. Odpowiedzialność oraz obowiązki stron

IX. Postępowanie reklamacyjne

X. Postanowienia końcowe

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Adam Biderman wykonujący działalność gospodarczą pod firmą ARTISSO ADAM BIDERMAN, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 9541966084, REGON: 380273108, adres poczty elektronicznej (e-mail): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 667867911 (zwany dalej „Operatorem”), ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”), który reguluje zasady korzystania z aplikacji mobilnej Operatora o nazwie „Fleetcloud” (zwana dalej „Aplikacją Mobilną”).

2. Osoba, która korzysta z Aplikacji Mobilnej na potrzeby niniejszego Regulaminu zwana jest „Użytkownikiem”.

3. Aplikacja Mobilna stanowi system służący do zarządzania flotą, a w tym rejestrowania przejazdów samochodami służbowymi oraz uszkodzeń pojazdów i działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Aplikacja jest przeznaczona wyłącznie dla Użytkowników niebędących Konsumentami (Klientów) oraz osób przez nich zatrudnionych (zwanych dalej Pracownikami).

4. W sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminem, stosuje w szczególności przepisy: Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), a także Regulaminu Serwisu fleetcloud.eu.

5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu internetowego fleetcloud.eu.

II. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Operator na podstawie Regulaminu, w ramach Aplikacji Mobilnej świadczy Usługi Elektroniczne (zwane dalej „Usługami”) umożliwiające:

1.1. rejestrację przejazdu samochodem służbowym przez Pracownika,

1.2. otrzymywania powiadomień od Klienta,

1.3. wysyłanie powiadomień do Klienta,

1.4. raportowanie,

1.5. otrzymywanie poleceń i zadań przez Pracownika,

1.6. raportowanie uszkodzeń pojazdów przez Pracownika.

2. Świadczenie Usługi na rzecz Użytkowników Aplikacji Mobilnej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie oraz w cenniku Serwisu.

3. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji Mobilnej, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo do zamieszczania w niej danych.

4. Aplikację można pobrać ze sklepu internetowego: Google Play (dla systemu Android) lub w AppStore (dla systemu IOS).

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Korzystanie przez Użytkownika z Usługi oferowanej za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej jest możliwe jedynie po jej zainstalowaniu na odpowiednim urządzeniu elektronicznym (zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale VI Regulaminu) oraz po wcześniejszym zaakceptowaniu treści Regulaminu. Zainstalowanie Aplikacji Mobilnej i zaakceptowanie Regulaminu są tożsame z zawarciem z Operatorem umowy o świadczenie usługi wskazanej w rozdziale II Regulaminu.

IV. WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Świadczenie Usług przez Aplikację Mobilną opisanych w rozdziale II pkt 1 ma charakter płatny w ramach wykupionego pakietu, zgodnie z cennikiem Serwisu fleetcloud.eu.

2. Użytkownik może skorzystać z bezpłatnego okresu próbnego wynoszącego 30 dni, w trakcie którego ma prawo korzystać z Aplikacji bez jakichkolwiek opłat, począwszy od daty pierwszego aktywowania Usługi przez Operatora na serwerze testowym. Wszystkie dane wprowadzane przez Użytkownika w okresie testowym mają jedynie na celu przetestowanie funkcjonalności Aplikacji. W związku z powyższym po upłynięciu okresu testowego zostaną usunięte przez Operatora. Ze względów technologicznych nie będzie możliwe przeniesienie tych danych na serwer produkcyjny. W okresie testowym Operator nie gwarantuje stałego dostępu do usługi oraz automatycznego przywrócenia danych w przypadku awarii.

3. Wysokość opłat za korzystanie z Aplikacji po upływie bezpłatnego okresu próbnego, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału, została określona w cenniku. Opłaty należy uiszczać na rachunek bankowy Operatora podany w cenniku w terminie do 14 dni od wystawienia faktury VAT. Brak opłaty w oznaczonym terminie uprawnia Operatora do zablokowania płatnych usług dostępnych w Aplikacji.

4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na korzystaniu z Aplikacji Mobilnej zawierana jest na czas oznaczony określony w umowie.

5. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest posiadanie urządzenia mobilnego, połączonego z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.

V. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Aplikacją Mobilną, a niewyłączone postanowieniami odrębnych przepisów lub licencji należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Aplikacji Mobilnej do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Operatorowi, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Aplikacji Mobilnej, bez zgody Operatora lub niezgodnie z Regulaminem.

3. Przesyłanie przez Użytkowników w ramach Aplikacji Mobilnej treści cyfrowych, jest równoznaczne z oświadczeniem przez te podmioty, iż posiadają one stosowne prawa do publikacji danego materiału.

4. Użytkownik, przesyłając Operatorowi materiały oraz inne treści cyfrowe ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w przypadku wystąpienia w związku z tym przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Operatora, zobowiązuję się zwolnić go z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

VI. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest posiadanie w urządzeń mobilnych wyposażonych w funkcję GPS (np. smartfon, tablet) z systemem operacyjnym Android od wersji 6.0, IOS od wersji 10.

2. Aplikacja lokalizuje Pracownika w przypadku zarejestrowania przez niego i prowadzenia przejazdu samochodem. Pozycję tę może podejrzeć Klient lub upoważnione przez niego osoby.

VII. ZASADY ADMINISTROWANIA DANYMI OSOBOWYMI W CELU ZAWARCIA I WYKONANIA UMOWY

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem niniejszej Aplikacji Mobilnej jest Operator. Administratorem danych osobowych Pracowników są podmioty, które je zatrudniają (Klienci).

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

3. Korzystanie z Aplikacji oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora.

4. Dane osobowe są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

5. W Aplikacji podawane są następujące kategorie danych osobowych:

1.1 Imię i nazwisko,

1.2 Numer telefonu,

1.3 adres e-mail,

1.4 adres korespondencyjny (opcjonalnie)

6. Operator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Operator będzie przetwarzał dane osobowe w celach dostarczenia usług związanych z korzystaniem z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Podstawy prawne żądania osoby, której dane są przetwarzane:

9.1 Dostęp do danych – art. 15 RODO

9.2 Sprostowanie danych – art. 16 RODO

9.3 Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO

9.4 Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO

9.5 Przeniesienie danych – art. 20 RODO

9.6 Sprzeciw – art. 21 RODO

9.7 Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 9, można przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11. Operator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ OBOWIĄZKI STRON

1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługi z należytą starannością, ponosząc odpowiedzialność w przypadku jej niezachowania.

2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane zamieszczane w Aplikacji Mobilnej były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw konsumenta.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z korzystaniem z Aplikacji Mobilnej w trybie przewidzianym w niniejszym rozdziale.

2. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej na adres Operatora, w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej skargę lub zażalenie.

3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane:

3.1. imię, nazwisko,

3.2. adres e-mail,

3.3. opis problemu, którego dotyczy reklamacja.

4. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. O ich rezultacie Operator niezwłocznie powiadomią składającego reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oferowanych przez Operatora zgodnie z Regulaminem w każdej chwili, usuwając Aplikację Mobilną z urządzenia, na którym Aplikacja Mobilna została zainstalowana.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika przy wykorzystaniu Aplikacji Mobilnej treści o charakterze bezprawnym.

3. Zabronione jest korzystanie z Aplikacji Mobilnej w celach zarobkowych lub promocyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Operatora. W przypadku stwierdzenia przez Operatora korzystania z Aplikacji Mobilnej w celach komercyjnych (niezgodnych z Regulaminem), Operatora zastrzega sobie prawo do zablokowania Aplikacji Mobilnej dla danego Użytkownika do czasu wyjaśnienia kwestii naruszeń.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01-07-2019 r 5. Regulamin jest dostępny w Aplikacji mobilnej oraz na stronach serwisu fleetcloud.eu.